Direct Advies Nodig? 030 - 341 00 07

Hoe werkt asbest sanering?

Asbest dient verwijderd te worden door een 'Procescertificaat Asbestverwijdering' gecertificeerd saneringsbedrijf en alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

Buijs Asbest werkt volgens de 'Procescertificaat Asbestverwijdering' eisen aan de hand van vijf verschillende fases, namelijk:

Wat is asbestsanering?

In de bouw houdt de term saneren of sanering in het verbeteren door wat verouderd en vervallen is te verwijderen. Met andere woorden: het laten verwijderen van asbest in of om uw woning, schuur of bedrijfspand.

In tegenstelling tot de meeste asbest verwijderingsbedrijven is Buijs Asbest niet ontstaan vanuit de sloop. Dat maakt dat wij anders naar de opdrachten kijken. We zijn gewend om te werken in bewoonde situaties en werken altijd met een reparatie gedachte. Wij willen het niet onnodig duur maken en houden van openheid en netheid.

De voorbereiding

Tijdens de voorbereiding zijn we als saneringsbedrijf verplicht de volgende externe documenten te verwerven:

  • Een inventarisatierapport met daarin de risicoklasse indeling en verwijderingsvoorwaarden. Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
  • Een compleet afschrift van de sloopmelding.

Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag uitvoeren moet u een volledige asbest inventarisatie bij de melding overleggen. Uit het asbest inventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. In het rapport staan de resultaten van de inventarisatie. Dit rapport heeft u geruime tijd voor aanvang van de werkzaamheden nodig. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbest verwijderingsbedrijf moet voldoen. Het asbest inventarisatierapport moet aan specifieke eisen voldoen en geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. In het asbest inventarisatierapport staat aangegeven onder welke risicoklasse de asbestverwijdering valt. Er zijn in totaal 3 risicoklasse, namelijk:

  Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 Risicoklasse 2A
Vezelconcentratie Chrysotiel < 2.000 vezels/m³ > 2.000 vezels/m³ n.v.t.
Vezelconcentratie Chrysotiel/Amfibool < 2.000 vezels/m³ > 2.000 vezels/m³
(afhankelijk van SMART)
>2.000 vezels/m³
(afhankelijk van SMART)
Vezelconcentratie Amfibool < 2.000 vezels/m³ n.v.t. >2.000 vezels/m³
(afhankelijk van SMART)
Herleidbaarheid in wet- en regelgeving Arbeidsomstandigheden-
besluit, artkel 4.44
Arbeidsomstandigheden-
besluit, artkel 4.48
Arbeidsomstandigheden-
besluit, artkel 4.53a

Afhankelijk van de indeling van de risicoklasse bepalen we tijdens de voorbereiding de maatregelen die bij uitvoering getroffen dienen te worden. Ga naar het Omgevingsloket om te zien of u een sloopmelding moet indienen een waar de melding aan moet voldoen. Aldaar kan een formulier gedownload worden dat ingediend kan worden bij de gemeente.

Ons doel is om u te ontzorgen in het gehele traject. Daarom faciliteren wij tevens bij het verkrijgen van een inventarisatierapport, bij het aanvragen van een sloopmelding en alles dat daarbij komt kijken.

Asbest verwijderen uit het kozijn

De uitvoering

Het verwijderen van asbest kan plaatsvinden onder verschillende omstandigheden. Dit zijn:

In het containment – binnen sanering

Bij asbestverwijdering in gebouwen moet er een containment gemaakt worden. Een containment is een besloten werkruimte waarbinnen de asbest werkzaamheden plaatsvinden en ook het asbeststof vrijkomt. Het containment wordt zodanig ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaatsvinden tijdens de asbest werkzaamheden.

In de open lucht – buiten sanering

  • Bij het verwijderen van hechtgebonden asbestbevattende materialen die zich aan de buitenzijde van een bouwwerk of object bevinden, is het niet noodzakelijk om compartimentering en in onderdruk houden van de ruimte toe te passen. Bij de eindcontrole is een visuele inspectie voldoende.
  • Voor niet-hechtgebonden asbestbevattende materialen die zich aan de buitenzijde van een gebouw of object bevinden geldt de wettelijke eis van compartimentering en in onderdruk houden wel.

Voor de asbest werkzaamheden zijn we gewend om te werken in bewoonde situaties daarom ontzorgen we de bewoners zoveel mogelijk. Daarnaast werken we altijd met een reparatie gedachte en houden we de schade en eventuele reparatiekosten zo laag mogelijk.

De eindcontrole en eindoplevering

Tot en met de eindcontrole mogen alleen bevoegde personen het gebied dat we gesaneerd hebben betreden. De personen die hiervoor bevoegd zijn, zijn de DTA’ers Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) en DAV’ers (Deskundig Asbest Verwijderaar). Zij dienen zich te houden aan de hiervoor gestelde procedures.

Zodra de asbest werkzaamheden zijn uitgevoerd meet het laboratorium tijdens de eindcontrole de concentratie van asbestvezels na de sanering in de lucht. Pas als dit in orde is wordt het gebied dat gesaneerd is opgeleverd. In het geval van een buitensituatie is een visuele controle voldoende.

Asbest verzamelen en afvoeren

Afvoer asbesthoudend materiaal

Bij het asbesthoudend materiaal wordt veelal gedacht aan verwijderd asbesthoudend materiaal. Maar ook zaken als filterelementen en besmette wegwerpkleding, hulpmiddelen, bouwmateriaal containment en besmet douchewater moeten als asbesthoudend materiaal worden afgevoerd.

Het vervoer van asbesthoudend afval

Diegene die opdracht geeft de afvalstoffen te vervoeren, moet een begeleidingsbrief verstrekken. Het transport dient altijd voorzien te zijn van een begeleidingsbrief. Als er sprake is van vervoer tegen vergoeding, dan moet de vervoerder vermeld staan op de VIHB lijst. Een aannemer (of ondernemer) die afvalstoffen uit eigen bedrijfsvoering met eigen voertuig vervoert, hoeft niet ingeschreven te staan op de VIHB lijst. En hechtgebonden asbest dat conform het Asbest-verwijderingsbesluit is verpakt is vrijgesteld van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Wilt u asbest in of om u huis laten verwijderen door een gecertificeerd saneringsbedrijf? We helpen u graag verder. Neem contact met ons op om u situatie te bespreken of vraag een offerte aan.

Asbestsanering kan plaatsvinden onder verschillende omstandigheden